Dit beleid geldt voor Nopha Group BV en voor de dochterondernemingen Nophadrain BV, Nophadrain Industrial BV en Sedumkwekerij Sedumdirect BV hierna te noemen Nopha Group. De hoofdzetel van Nopha Group is gevestigd op de Mercuriusstraat 10, 6468 ER Kerkrade in Nederland, telefoonnummer +31(0)45 535 5030. Dit beleid is van toepassing op de websites en webshops van Nopha Group en in het algemeen op de communicatie die Nopha Group voert.

GDPR / AVG 25 mei 2018

Om u en uw bedrijf optimaal van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat we bij Nopha Group contactgegevens en andere informatie over u bijhouden en gebruiken. Daarbij willen we uiteraard uw privacy respecteren. We wensen dan ook te voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving, de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze regelgeving geldt vanaf 25 mei 2018.

De officiële referentie van de GDPR luidt: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Meer informatie kunt u steeds vinden op de website van de Privacy Commissie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Nopha Group verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel om welbepaalde redenen. We beperken ons steeds tot wat echt nodig is.

Veiligheid gegevens

Alle gegevens die u bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel, zowel digitaal als hard copy. Wie niks met uw gegevens te maken heeft, kan er niet bij. Wanneer we uw gegevens aan iemand anders geven – u leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen.

De nodige controlemechanismen, softwarematig en manueel, zijn aanwezig om de kwaliteit van de data te bewaken. Naargelang het type van informatie wordt een bewaartermijn vastgesteld, waarna de verzamelde gegevens volledig en definitief verwijderd worden. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk intern bewaard en verwerkt.

Vragen omtrent de verwerkingen die we doen met uw persoonsgegevens of verzoeken om deze gegevens te corrigeren, in te zien, aan te vullen of te wissen, kunt u, vergezeld van een motivatie, richten aan onze data Privacy Officer, via een mail aan privacy@nophadrain.nl of per post aan Nopha Group., Data Privacy Officer, Postbus 3016, 6460 HA Kerkrade. Aan uw verzoek wordt binnen vier weken voldaan, tenzij deze termijn door omstandigheden buiten onze macht niet haalbaar is of er conflicten optreden met de privacy van andere personen of het doorgeven van de informatie door de wet verboden is. In dat geval wordt u hierover binnen vier weken geïnformeerd.

U hebt als betrokkene steeds het recht om op de hoogte te zijn van de gegevens die we over u verzamelen. U mag deze opvragen, corrigeren of helemaal laten wissen. Indien u van mening bent dat Nopha Group niet rechtmatig met uw persoonsgegevens omgaat of op enige andere manier de wet en regelgeving overtreedt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.

Wat doen we met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens voor verschillende doeleinden. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens die we van u hebben ontvangen als klant of potentiële klant, leverancier of potentiële leverancier, maar ook om gegevens over uw bezoek aan onze webshop en/of verzoeken om toezending van informatie.

Contractuele overeenkomst

In het kader van onze contractuele overeenkomsten houden we vanzelfsprekend contactgegevens bij om met klanten, leveranciers en partners te communiceren. Deze gegevens gebruiken we ook om u verder te informeren over producten en diensten die in lijn liggen met de overeenkomst die we al met u hebben.

Toestemming (potentiële klanten)

Bent u geen klant, maar hebben wij uw gegevens verkregen bijvoorbeeld via een door u verstrekt visitekaartje, een invulformulier op onze website, via directe of telefonische gesprekken, via de chatfunctie op onze website of via e-mail? Dan geeft u ons toestemming. om in ons CRM bestand (Customer Relationship Management System) te worden opgenomen als ‘potentiële klant’ of leverancier. De persoonsgegevens die worden opgeslagen zijn NAW-gegevens, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres.

Wij gebruiken deze gegevens om u te contacteren en te informeren over producten en prijzen, om u informatieve nieuwsberichten en eventueel uit te nodigen voor beurzen en bijeenkomsten te sturen.

Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken, kunt u te allen tijde deze toestemming weer intrekken. Als we u met uw goedkeuring een nieuwsbrief toesturen, kunt u zich eenvoudig voor het ontvangen van deze nieuwsbrief weer afmelden.

Hieronder wordt ingegaan op de verschillende manieren van het verzamelen van persoonsgegevens via de verschillende media.

Nophadrain website(s)

Als u onze websites raadpleegt: www.nophadrain.nl / www.nophadrain.com / www.nophadrain.de / www.nophadrain.fr / www.nophadrain.ro / www.nophadrain.pl / www.nophadrain.hr willen we graag weten naar welke van onze activiteiten uw interesse uitgaat.

We werken samen met een partner om de gegevens te analyseren van de bezoeken aan onze website. We verwerken de gegevens anoniem. Hierbij maken we gebruik van cookies. Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Waar we het hierna hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, opnieuw producten in uw winkelwagen te plaatsen of uw instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in uw surfgedrag om de website zo verder te optimaliseren en om advertentie campagnes via de zoekmachines beter te kunnen meten.

Nophadrain heeft een apart cookiebeleid.

Klantenservice

U kunt met ons bellen en mailen. Ook kunt u een contactformulier invullen. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Zo kunnen wij u de volgende keer als u ons contacteert, sneller van hulp zijn. E-mails worden opgeslagen (voor een periode van maximaal 7 jaar).

Social media

Wanneer u social media gebruikt, bijvoorbeeld Twitter of Facebook, dan kunt u met uw social media-account op sommige plekken op onze website inloggen. Wanneer u, als u bent ingelogd, aangeeft een artikel leuk te vinden, dan verschijnt dat artikel op uw social media-account. Wij krijgen geen toegang tot uw social media-account, maar u kunt wel dingen die u interessant vindt met uw vrienden/volgers delen. Stelt u via social media een vraag aan ons en zien we die vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht (waarin uw accountnaam vermeld staat) zodat we op uw bericht kunnen reageren.

Visitekaartjes beurzen / bezoeken

Regelmatig ontvangen wij visitekaartjes. Meestal gebeurt dat op een beurs of via een afspraak. Deze visitekaartjes bevestigen wij op een zogenoemd ‘leadformulier’ dat u zelf invult en ondertekent. Hiermee geeft u ons toestemming om u te contacteren en om u product- en bedrijfsinformatie toe te sturen. We bewaren uw gegevens maximaal 7 jaar.

Identiteitsgegevens

Om veiligheidsredenen zijn we verplicht identiteitsgegevens van alle bezoekers te registreren. Bezoekers schrijven zich in met hun achternaam en bedrijfsnaam, welke door de Afdeling Bedrijfsbureau in beheer gehouden wordt in een daarvoor afgeschermde klapper. Deze informatie wordt maximaal 6 maanden bewaard. Tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, wordt deze informatie niet voor andere doeleinden gebruikt. Rond en binnen onze gebouwen zijn CCTV-camera’s opgesteld. De opnames hiervan worden gedurende een maximum van 4 weken bewaard en enkel geraadpleegd en bekeken in het geval van een incident. Het Reglement Cameratoezicht geeft een uitvoerige beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht op de terreinen en in de panden van Nophadrain BV, Kerkrade met het oog op een zorgvuldig gebruik van het camerasysteem en de bescherming van de privacy.

Persoonsgegevens die u als klant aan ons toevertrouwt om er in uw opdracht een verwerking mee te doen, gebruiken we uitsluitend voor de door u duidelijk omschreven opdracht. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt. Wij beschermen alle verzamelde persoonsgegevens als uiterst vertrouwelijke informatie.

Alle werknemers en partners van Nopha Group ondertekenen bij het afsluiten van hun arbeidsovereenkomst een vertrouwelijkheidsovereenkomst, waarin zij de verplichting op zich nemen de informatie waarmee ze in het kader van hun werkzaamheden voor Nopha Group in contact komen, steeds en blijvend als vertrouwelijk te behandelen. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijk richtlijnen en worden op regelmatige basis geïnstrueerd en bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid.

Nopha Group beschikt over een sterk beveiligde ICT infrastructuur, die beheerd wordt door een externe partij (zoals hieronder te lezen is, sluiten wij met derden die persoonsgegevens voor ons verwerken een zogenoemde verwerkersovereenkomst af).

Derden

Indien Nopha Group voor bepaalde diensten gebruik maakt van externe partijen, partners of onderaannemers, worden deze grondig gescreend en geïnstrueerd over hun verplichtingen op vlak van vertrouwelijkheid en informatiebeveiliging. Indien uw gegevens aan hen worden toevertrouwd, krijgen zij een duidelijke opdracht en worden deze gegevens uitsluitend hiervoor gebruikt. Hiervoor zijn verwerkersovereenkomsten opgesteld. Uw gegevens worden met de grootste zorg geregistreerd en verwerkt om te garanderen dat ze correct en up-to-date zijn en we houden ze niet langer bij dan nodig is voor het beoogde doel.

Gegevens worden enkel aan externe partijen doorgegeven in het kader van een beproefd partnerschap (bijvoorbeeld een commercieel aanbod dat wij gezamenlijk met een partner opzetten en waarvoor onze commerciële contactgegevens ook met de partner gedeeld worden) of een contractueel goed omschreven opdracht, onder onze verantwoordelijkheid uitgevoerd (bijvoorbeeld de verwerking van de bezoeken aan onze website). De hier vermelde persoonsgegevens van u worden nooit zonder uw toestemming buiten de EU getransfereerd.

Up-to-date privacy verklaring

Wij werken deze privacy verklaring regelmatig bij zodat ze een correct beeld geeft van onze intenties en onze werkwijze, die steeds wordt aangepast aan de regelgeving. We suggereren dan ook dat u af en toe deze tekst herbekijkt als u onze website bezoekt of van onze online diensten gebruik maakt.

Copyright: Nopha Group BV – Mercuriusstraat 10 -6468 ER Kerkrade (NL) – V14-11-2019

Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Verkeersdaken
Groendaken
Waterretentie
Solardaken
Controleputten
Dakrand-/ kantopsluitingsprofiel
Erosiebescherming
Filterlaag
Filter- en drainagelaag
Groendak pakketten
Scheiding-, bescherm- en glijlaag
Sedumcassettes
Vegetatielaag
Vegetatiedragende laag
Verticale bescherm-en drainagelaag
Waterbufferings- en waterretentielaag
Wortelwerende laag
Generic filters
Exact matches only
Filter by Product categorieën
Verkeersdaken
Groendaken
Waterretentie
Solardaken
Controleputten
Dakrand-/ kantopsluitingsprofiel
Erosiebescherming
Filterlaag
Filter- en drainagelaag
Groendak pakketten
Scheiding-, bescherm- en glijlaag
Sedumcassettes
Vegetatielaag
Vegetatiedragende laag
Verticale bescherm-en drainagelaag
Waterbufferings- en waterretentielaag
Wortelwerende laag
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.